• Mathias Gabathuler: Zur Politik des neuen KMV-Präsidenten
  • Hans Peter Dreyer: Kongress S2
  • Mathias Gabathuler: Rechtsberatung im KMV
  • Markus Urech, Heinz Surber: SEM
  • Clemens Müller: Zwei Präsidenten: A. Noger (KSGR), H.P. Dreyer (VSG)
  • Clemens Müller: Arbeitszeitmodelle
  • Clemens Müller: Bodenseetreffen 2004
  • Hauptversammlung BPV
  • Neugestaltung der Website
  • Neu im Vorstand